eng est

I Kehtestan alljärgneva internetitöökoha kasutamise eeskirja alates 10.novembrist 2008:

1. Üldsätted

1.1.    Internetitöökoha kasutamise õigus on Võrumaa Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) lugejatel, kes on tutvunud internetitöökoha kasutamise eeskirjaga.
1.2.    Internetitöökoha kasutamise eelduseks on arvuti ja tarkvaraprogrammide kasutamise oskus.
1.3.    Internetitöökoha kasutamiseks esitab lugeja raamatukoguhoidjale lugejapileti.
1.4.    Arvutiga töötab korraga ainult üks lugeja.
1.5.    Lugeja on kohustatud kasutama internetitöökohta ja pakutavaid teenuseid head tava järgides.
1.6.    Lapsevanemad, kes soovivad oma lapse arvutikasutust piirata, esitavad raamatukogule vastava avalduse, mille vorm on kättesaadav raamatukogus kohapeal ning raamatukogu kodulehel.
1.7.    Raamatukogus on WiFi traadita interneti leviala. Kasutamiseks on vajalik sülearvuti, millel on WiFi standardit toetav võrgukaart.

2.    Teenused

2.1.    Internetitöökohti on võimalik kasutada Võrumaa Keskraamatukogu III korrusel lugemissaalis ja II korrusel lasteosakonnas.
2.2.    Internetitöökohtadel saab lugeja oma dokumente ajutiselt salvestada  Desktopile. Peale iga sessiooni lõppu on arvuti kasutaja kohustatud kustutama enda poolt salvestatud dokumendid. Soovi korral võib lugeja salvestada failid oma mälupulgale või saata meiliaadressile.
2.3     Kõigil internetitöökohtadel on võimalus väljatrükiks. Väljatrükk toimub raamatukoguhoidja vahendusel ja on tasuline.
2.4     Internetitöökohta saab tasuta kasutada 1 tund nädalas, järgnev kasutusaeg on tasuline. Tasulist aega saab osta 0,5 tunni või 1 tunni kaupa.
2.5     Kasutusaja algus ja lõpp fikseeritakse raamatukoguhoidja poolt lugejapileti esitamisel. Kui lugeja ei esita pärast internetitöökoha kasutamist uuesti lugejapiletit, siis loetakse tasuta kasutamise aeg jooksval nädalal lõppenuks.

3.  Keelatud tegevused:

3.1 teiste külastajate häirimine;
3.2 arvuti või monitori sisse-välja lülitamine;
3.3 arvuti konfiguratsiooni muutmine ja/või programmide installeerimine;
3.4 arvutimängude mängimine, jututubades suhtlemine, tegevus, mis ei vasta kehtivatele õigusaktidele ja   heale tavale (nt. vaenu õhutavate ja pornograafilise sisuga lehekülgede külastamine).

4.  Raamatukogu õigused

4.1 Raamatukoguhoidjal, kes koordineerib internetitöökohtade kasutamist, on nõudluse suurust arvestades õigus keelduda internetitöökoha kasutusaja pikendamisest.
4.2 Raamatukoguhoidjal on õigus piirata arvutikasutusaega lapsel, kelle vanem on raamatukogule esitanud vastava avalduse.
4.3 Raamatukoguhoidjal on õigus lugejapoolne keelatud tegevus hetkeliselt lõpetada.
4.4 Raamatukoguhoidjal on õigus jätta eeskirja rikkuja ilma arvutiteenuse kasutuse õigusest järgnevalt:
-esmakordsel eeskirja rikkumisel kaotab lugeja võimaluse kasutada arvutiteenuseid kahe nädala kuni kuue kuu jooksul,
- korduval eeskirja rikkumisel jääb lugeja ilma arvutikasutuse õigusest määramata ajaks.
4.5 Raamatukogu ei vastuta kasutajate poolt autoriõiguse seaduse rikkumise ja internetis kordasaadetud tegude tagajärgede eest, vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.

II Tunnistan kehtetuks direktori käskkirja nr 15 12. juunist 2008.

Inga Kuljus
Direktor