eng est

VÕRUMAA KESKRAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI

§1 Üldsätted    

(1) Võrumaa Keskraamatukogu kasutamise eeskiri reguleerib Võrumaa Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu)  teeninduse korraldust ning lugejate õigusi ja kohustusi.
(2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus  ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.
(3) Eriteenused (paljundusteenus, lamineerimisteenus, konverentsisaali üür jne)  on tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu kehtestab Võru Linnavalitsus.
(4) Arvutite kasutamist  raamatukogus reguleerib direktori käskkirjaga kinnitatud "Internetitöökoha kasutamise eeskiri".


§2 Lugejate registreerimine. Lugejate andmebaas

(1) Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel  (isikutunnistus, pass, autojuhiluba, õpilaspilet, pensionitunnistus). 
(2) Registreerimiskaardil esitatakse järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress(id), telefon, e-posti aadress. Lugeja kinnitab registreerimiskaardil allkirjaga, et nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja tingimusi. Alla 16- aastaste laste lugejaks registreerimisel annab registreerimiskaardile allkirja ka lapsevanem või eestkostja.
(3) Registreeritud lugejatele väljastatakse lugejapilet (raamatukogukaart), mis peab olema kaasas igal raamatukogu külastamisel  ja mida tohib kasutada ainult lugejapileti omanik. Kaotatud või lugeja süül kasutamiskõlbmatuks muutunud lugejapilet asendatakse duplikaadiga.
(4) Käesoleva eeskirja § 2 lõikes 2 nimetatud andmete muutumisest ja lugejapileti kaotamisest peab lugeja koheselt raamatukogu teavitama.
(5) Registreeritud lugejate kohta peetakse raamatukogu lugejate andmebaasi. Andmebaasi pidamise eesmärgiks on osutatavate raamatukoguteenuste (edaspidi teenuste) sidumine neid kasutava isikuga.
(6) Andmebaasi kantakse:
1) paragrahv 2 lõikes 2 nimetatud andmed;
2) lugejapileti number;
3) teenustega seotud andmed
4) lugejarühm.
(7) Andmeid kasutatakse:
1) teenuste osutamiseks;
2) statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.
(8) Lugejate andmebaasi moodustamine ja kasutamine toimub vastavalt "Isikuandmete kaitse seadusele".
(9) Lugejal on võimalik veebipõhises raamatukogu tarkvaraprogrammis juurde pääseda oma lugejaandmetele.

§3 Teavikute kasutamine

(1) Teatmeteoseid, enam nõutavate teavikute ainueksemplare, perioodikaväljaannete viimaseid numbreid ja eriti väärtuslikke teavikuid saab kasutada ainult kohapeal.
(2) Väljaspool Võru maakonda elavatele inimestele ei laenutata koju teadmiskirjandust ja suure nõudlusega teavikuid.
(3) Tagastustähtaeg on raamatutel 21 päeva (lasteosakonnas 14 päeva), ajakirjadel ja auvistel 7 päeva. Teavikuid, mis on lugejate seas väga nõutavad, võib laenutada ka lühemaks ajaks kui 21 päevaks. Tagastustähtaega on võimalik pikendada, kui teavikuid ei vaja teised lugejad.
(4) Teavikute tagastustähtaja möödumise korral saadetakse lugejale meeldetuletus posti või e-posti teel või teavitatakse lugejat telefoni teel. Meeldetuletuse kulud tasub lugeja.
(5) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse raamatukogudevahelise laenutuse teel lugeja soovil ja kulul teistest Eesti raamatukogudest vastavalt  "Rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile".

§ 4 Lugeja õigused

(1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides ja laenutada kasutamiseks väljaspool raamatukogu.
(2) Lugejal on õigus laenutada korraga kuni viis teavikut. Lugejal on võimalik panna end raamatukogus leiduva teadmiskirjanduse ootejärjekorda. Teavikuid hoitakse lugejale kolm tööpäeva.
(3) Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu (eakad, liikumispuudega inimesed) ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovi korral tasuta koduteeninduse.
(4) Iga kuu esimesel tööpäeval on õigus raamatud tagastada viivisevabalt. Täiendavatest viivisevabadest päevadest teavitab raamatukogu lugejaid teadetetahvlil ja veebilehel.

§ 5 Lugeja kohustused

(1) Lugeja vastutab tema poolt kasutatava teaviku, seadme või muu vara rikkumise eest ning on kohustatud raamatukogule selle läbi tekitatud kahju hüvitama.
(2) Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut, rikutud teavikust tuleb informeerida raamatukoguhoidjat. Kui teaviku rikkumine avastatakse tagastamisel, vastutab teaviku eest selle tagastanud lugeja.
(3) Lugeja on kohustatud tagastama laenutatud teavikud laenutustähtaja jooksul.
(4) Teaviku tähtajaks tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud maksma viivitatud aja eest tasu (viivist), kuid mitte rohkem kui 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.
(5) Tagastamata või rikutud teaviku on lugeja kohustatud asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

§ 6 Sisekord

(1) Raamatukogu ruumidesse ei ole lubatud siseneda rulluiskude, rula, jalgratta jms. ning tuua loomi (v.a. pimedate juhtkoerad), relvi, laskemoona, lõhkeainet, kergesti süttivaid aineid, määrivaid või lehkavaid esemeid.
(2) Raamatukogus tuleb hoida korda ja vaikust. Lubamatu on tegevus, mis rikub raamatukogu vara ja  häirib teisi  raamatukogus viibijaid.
(3) Raamatukogu ei vastuta raamatukogus valveta jäetud isiklike esemete eest.

§ 7 Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 11.05.2005 määrus nr 67 "Võrumaa Keskraamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine" (KO 2005, 168, 1719)

(2) Määrus jõustub 01.11.2008