eng est

https://www.riigiteataja.ee/akt/425102012060

Võru Linnavolikogu määrus nr 10 13.06.2012

VÕRUMAA KESKRAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI

§ 1. Üldsätted    

(1) Võrumaa Keskraamatukogu kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib Võrumaa Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldust ning lugejate õigusi ja kohustusi.

(2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

(3) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud lugejad:

1) kellelt on teavikute kojulaenamise õigus ära võetud;

2) kellel on võlgnevus raamatukogu ees;

(4) Eriteenused on tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestab Võru Linnavalitsus.

(5) Raamatukogu arvutite kasutamist reguleeritakse raamatukogu direktori käskkirjaga.

(6) Raamatukogu kasutamise eeskiri on lugejatele kättesaadav raamatukogus ja raamatukogu veebilehel http://lib.werro.ee.

§ 2. Lugejaks registreerimine

(1) Lugejaks registreeritakse raamatukogu lugejate andmebaasis üks kord isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel.

(2) Registreerimiskaardile märgib lugeja järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood;

3) elukoha aadress(id);

4) telefoninumber;

5) elektronposti aadress.

(3) Lugeja kinnitab registreerimiskaardil allkirjaga, et nõustub täitma eeskirja ja on nõus oma isikuandmete töötlemisega.

(4) Registreerimiskaardile märgitud andmed kannab raamatukoguhoidja lugejate andmebaasi.

(5) Alla 16-aastased lapsed registreeritakse lugejaks lasteosakonnas ja nende registreerimiskaardile annab allkirja lapsevanem või eestkostja.

(6) Registreeritud lugejale väljastatakse lugejapilet (raamatukogukaart), mis peab olema kaasas igal raamatukogu külastamisel ja mida tohib kasutada ainult lugejapileti omanik.

(7) Käesoleva eeskirja § 2 lõikes 2 nimetatud andmete muutumisest ja lugejapileti kaotamisest on lugeja kohustatud raamatukogu teavitama. Kaotatud või lugeja süül kasutamiskõlbmatuks muutunud lugejapileti asendamine uuega on tasuline.

(8) Lugeja ümberregistreerimist ja andmete kontrollimist teostatakse igal aastal lugeja esimesel külastusel raamatukokku.

(9) Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.

§ 3. Lugeja andmete kasutamine

(1) Lugeja andmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel ja statistilistel eesmärkidel.

(2) Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ega väljasta lugeja andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel.

§ 4. Teavikute kasutamine

(1) Kojulaenutuse korral on tagastustähtaeg raamatutel 21 päeva, ajakirjadel ja auvistel 7 päeva. Teavikuid, mis on lugejate seas väga nõutavad, võib laenutada ka lühemaks ajaks.

(2) Tagastustähtaega on võimalik pikendada, kui teavikuid ei vaja teised lugejad. Tagastustähtaega saab pikendada raamatukogus, telefoni ja elektronposti teel või veebikataloogi RIKSWEB (edaspidi RIKSWEB) kaudu.

(3) Võlglastele uusi teavikuid ei laenutata ja neile laenutatud teavikute tagastustähtaega ei pikendata.

(4) Lugejalt, kes ei ole tagastustähtpäevaks teavikuid tagastanud, võib raamatukogu teavikute laenamise õiguse ära võtta üheks aastaks.

(5) Kui andmebaasis on lugeja elektronposti aadress, saadetakse talle automaatselt enne tagastustähtpäeva teade tagastustähtpäeva saabumise kohta.

(6) Teavikute tagastustähtpäeva möödumisel saadetakse lugejale meeldetuletus elektronposti või posti teel või teavitatakse lugejat telefoni teel. Telefoni ja posti teel teavitamine on tasuline. Meeldetuletuses märgitakse laenatud teaviku(te) nimetus(ed) ja möödunud tagastustähtpäev.

(7) Teatmeteoseid, enam nõutavate teavikute ainueksemplare, perioodikaväljaannete viimaseid numbreid ja eriti väärtuslikke teavikuid saab kasutada ainult raamatukogus.

(8) Väljaspool Võru maakonda elavatele inimestele ei laenutata koju teadmiskirjandust ja suure nõudlusega teavikuid.

(9) Raamatukogus puuduv teavik tellitakse lugeja soovil raamatukogudevahelise laenutuse teel teistest Eesti raamatukogudest. Lugeja tasub teaviku tellimusega seotud postikulud vastavalt kehtivale postiteenuste hinnakirjale.

§ 5. Lugeja õigused

(1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides ja laenata kasutamiseks väljaspool raamatukogu.

(2) Lugejal on õigus laenata korraga kuni viis teavikut.

(3) Lugejal on võimalik panna end raamatukogus leiduva teadmiskirjanduse ootejärjekorda, kuid mitte rohkem, kui ühele teavikule korraga. Teavikut hoitakse lugejale kolm tööpäeva. Teaviku saabumisel teavitatakse lugejat elektronposti või telefoni teel. Telefoni teel teavitamine on tasuline. Kui lugeja teavikule kolme tööpäeva jooksul järele ei tule, laenutatakse see järjekorras järgmisele soovijale.

(4) Iga kuu esimesel tööpäeval on lugejal õigus teavikuid tagastada viivisevabalt. Viivisevabal päeval teavikute tagastamine ei vabasta lugejat eelnevalt tasumata viiviste ja teiste eriteenuste eest tasumisest. Täiendavatest viivisevabadest päevadest teavitab raamatukogu lugejaid teadetetahvlil ja veebilehel.

(5) Lugejal on õigus saada raamatukoguhoidjalt salasõna RIKSWEBi sisselogimiseks ja paluda individuaalset kasutajakoolitust infootsinguks RIKSWEBis.

§ 6. Lugeja kohustused

(1) Teaviku laenamisel on lugeja kohustatud kontrollima selle korrasolekut, rikutud teavikust tuleb informeerida raamatukoguhoidjat. Kui teaviku rikkumine avastatakse tagastamisel, vastutab teaviku eest selle tagastanud lugeja.

(2) Lugeja on kohustatud tagastama laenatud teaviku tagastustähtpäevaks.

(3) Teaviku tagastustähtpäevaks tagastamata jätmisel on lugeja kohustatud tasuma viivitatud aja eest tasu (viivist). Viivist ei kohaldata alla 15-aastastele lastele.

(4) Tagastamata või rikutud teaviku on lugeja kohustatud asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses.

(5) Lugeja on kohustatud täitma raamatukogutöötaja korraldusi, mis tulenevad käesolevast eeskirjast.

(6) Lugeja vastutab tema poolt kasutatava teaviku, seadme või muu raamatukogu inventari rikkumise eest ning on kohustatud raamatukogule tekitatud kahju hüvitama.

§ 7. Sisekord

(1) Raamatukogus tuleb hoida korda ja vaikust. Lubamatu on tegevus, mis rikub raamatukogu vara ja häirib raamatukogus viibijaid.

(2) Raamatukogu ruumides on keelatud rikkuda ükskõik millisel viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu.

(3) Raamatukogu ruumides on keelatud viibida rulluiskude, rula või jalgrattaga jms ning tuua loomi (välja arvatud pimedate juhtkoerad), relvi, laskemoona, lõhkeainet, kergesti süttivaid aineid, määrivaid või lehkavaid esemeid.

(4) Raamatukoguhoidjal on õigus keelduda eeskirja ja korda rikkuva isiku teenindamisest ja nõuda tema lahkumist raamatukogust. Vajadusel võib raamatukoguhoidja välja kutsuda turvateenust osutava firma turvatöötaja või politsei.

(5) Raamatukogu ei vastuta raamatukogus valveta jäetud isiklike esemete eest.

§ 8. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 8. oktoobri 2008. a määrus nr 88 "Võrumaa Keskraamatukogu kasutamise eeskiri" (KO 2008, 143, 2025).

(2) Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 8. detsembri 2010. a määrus nr 23 „Võru Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega“ § 3.

(3) Määrus jõustub 1. juulil 2012.