eng est

https://www.riigiteataja.ee/akt/421092016020
    

VÕRU LINNAVOLIKOGU
MÄÄRUS


 Võru    14.09.2016 nr 29


Võrumaa Keskraamatukogu põhimäärus    
 
Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 34 ja "Rahvaraamatukogu seadus" § 6 lg 1 alusel.

§ 1. Üldsätted
(1) Võrumaa Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Võru Linnavalitsuse (edaspidi valitsus) hallatav asutus.
(2) Raamatukogu nimetus on Võrumaa Keskraamatukogu (inglise keeles – Central Library of Võru County).
(3) Raamatukogu asub aadressil Jüri 54, Võru linn, Eesti Vabariik.
(4) Raamatukogu teeninduspiirkond on Võru linn.
(5) Raamatukogul on oma nimega pitsat ja sümboolika. Sümboolika kinnitab raamatukogu direktor kooskõlastades selle eelnevalt valitsusega.
(6) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, käesolevast põhimäärusest ja teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

§ 2. Tegevuse eesmärk ja põhimõtted
(1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.
(2) Raamatukogu ülesandeks on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.
(3) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.
(4) Raamatukogu poolt osutatavad eriteenused (sh paljundusteenus, väljatrükk) on tasulised.
(5) Raamatukogu täidab maakonnaraamatukogu ülesandeid Võru maakonnas.
(6) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab valitsus.

§ 3. Ülesanded
(1) Raamatukogu:
1) teenindab lugejaid;
2) korraldab teavikute kohalkasutust ja kojulaenutust;
3) komplekteerib, töötleb ja säilitab teavikute kogusid;
4) loob, haldab ja säilitab andmebaase;
5) tagab teatme- ja teabeteeninduse;
6) korraldab kogudes puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest;
7) korraldab seminare, konverentse, näitusi ja muid põhitegevusega seotud üritusi;
8) korraldab lugejate koolitust;
9) korraldab koduteenindust teeninduspiirkonna elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama;
10) kogub, säilitab ja tutvustab Võru linna ja maakonna kohta informatsiooni sisaldavaid teavikuid;
11) teeb koostööd teiste raamatukogude ja organisatsioonidega Eestis ja välismaal;
12) täidab teisi raamatukogule õigusaktidega pandud ülesandeid.
(2) Raamatukogu maakonnaraamatukoguna:
1) komplekteerib ja töötleb Võru maakonna rahvaraamatukogude (edaspidi rahvaraamatukogude) kogusid;
2) loob ja peab rahvaraamatukogude tegevuseks vajalikke bibliograafia, täistekst ja muid andmebaase;
3) korraldab rahvaraamatukogude statistilist aruandlust ja analüüsib nende tegevust;
4) nõustab erialaselt rahvaraamatukogude töötajaid ja korraldab täienduskoolitusi;
5) korraldab teatmebibliograafilist tööd.

§ 4. Struktuur
(1) Raamatukogu struktuuris on:
1) komplekteerimisosakond;
2) teenindusosakond;
3) lasteosakond;
4) majandusosakond.
(2) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab direktor kooskõlastatult valdkonna abilinnapeaga.

§ 5. Juhtimine
Raamatukogu tööd juhib direktor, kes:
1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ja vastutab raamatukogu toimimise ja arengu eest;
2) teeb korraldusi ja annab käskkirju, mis on raamatukogu töötajaile kohustuslikud;
3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töötajatega töölepingud ning kinnitab ametijuhendid;
4) sõlmib raamatukogu nimel lepinguid;
5) kinnitab käskkirjaga raamatukogu töökorralduse reeglid ja muud tööd korraldavad eeskirjad;
6) koostab raamatukogu eelarve projekti ja kontrollib eelarveliste vahendite sihipärast kasutamist;
7) korraldab raamatukogu kasutuses oleva vara valdamist ja kasutamist;
8) esindab raamatukogu Eesti ja välisriikide asutustes;
9) tegutseb raamatukogu nimel rahvaraamatukogu seaduses ja käesolevas põhimääruses ettenähtud volituste piires;
10) täidab ja lahendab muid raamatukogu tegevusega seotud kohustusi ja ülesandeid.

§ 6. Raamatukogu nõukogu
(1) Raamatukogu tegevuse kohta ettepanekute tegemiseks moodustatakse kolmeliikmeline nõukogu, mille koosseisu kinnitab valitsus.
(2) Nõukogu pädevuses on raamatukogu:
1) töö hindamine;
2) eelarve projekti läbivaatamine;
3) tööplaani ja -aruande läbivaatamine;
4) teeninduse kohta ettepanekute tegemine;
5) arengusuundade ja sihtprogrammide läbivaatamine;
6) kasutamise eeskirja kooskõlastamine;
7) muude tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamine.
(3) Nõukogu koosseisu kinnitab valitsus kolmeks aastaks. Nõukogu liikme võib valitsus sõltumata põhjusest igal ajal tagasi kutsuda. Nõukogu liikme tööd ei tasustata.
(4) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib nõukogu tööd.
(5) Nõukogu töövormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav isik. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kolm korda aastas.
(6) Nõukogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest.
(7) Nõukogu koosolekud protokollitakse ja otsused vormistatakse seitsme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla nõukogu esimees ja koosoleku protokollija.
(8) Nõukogu otsused on soovitusliku iseloomuga.

§ 7. Vara ja finantseerimine
(1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud rahalised vahendid, maa, ehitised, seadmed, inventar, intellektuaalne omand ja muu vara.
(2) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab tema kasutuses olevat vara volikogu poolt kehtestatud korras.
(3) Raamatukogul on oma arveldusarve ja eelarve.
(4) Raamatukogu eelarve tulud saadakse:
1) Võru linna eelarvest;
2) riigieelarvest;
3) annetustest ja sihteraldistest;
4) eriteenustelt saadud tuludest;
5) muudest seadusega lubatud vahenditest.

§ 8. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2016. aasta 1. oktoobril.

Toomas Paur
volikogu esimees