eng est

Järelevalvet tehti rahvaraamatukogu seaduse § 11 lõike 2 alusel. Järelevalve viidi läbi 18.09. – 10.10.2018 Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna raamatukogude peaspetsialisti poolt.

Kokkuvõttev hinnang Võrumaa Keskraamatukogule kui maakonnaraamatukogule

Võrumaa Keskraamatukogu kui maakonnaraamatukogu täidab RaRSis sätestatud maakonnaraamatukogu ülesandeid raamatukoguteeninduse koordineerimisel Võru maakonnas eeskujulikult. Kogude komplekteerimine ja töötlemine Võru maakonna rahvaraamatukogudele on korraldatud läbipaistvalt ja rahvaraamatukogude vajadusi võimaluste piires arvestades.

Võrumaa Keskraamatukogu peab koduloo- ja teisi andmebaase (vt eespool), mille vajalikkust toonitavad nii Võrumaa Keskraamatukogu kui ka teiste rahvaraamatukogude töötajad.

Maakonnaraamatukogu pakub teatmebibliograafia teenust ning nõustab rahvaraamatukogude töötajaid päringutele vastamise osas. Veel korraldab maakonnaraamatukogu igakuiseid koolituspäevi, mille raames saavad maakonna rahvaraamatukogude töötajad end erialaselt täiendada. Koolituspäevade tähtsust rõhutasid kõik rahvaraamatukogud, mida järelevalveraames külastati.

Võrumaa Keskraamatukogu korraldab statistilist aruandlust kord aastas Kultuuriministeeriumile esitatava maakonna rahvaraamatukogude statistilise ja sisulise töö koondaruande raames ning analüüsib valdkonna tegevuse efektiivsust jooksvalt vastavalt vajadusele.

Järelevalve raames hinnatakse riigieelarvest finantseeritud toetuse kasutamist maakonnaraamatukogu nelja töötaja töötasudeks ja ülalpidamiseks eesmärgipäraseks.

Ettepanekud

1. Kehtestada komplekteerimispõhimõtete dokument, mille alusel oma kogudesse teavikuid komplekteeritakse ning samas kirjeldatakse ka maakonna rahvaraamatukogudele teavikute komplekteerimise korraldust.

2. Kirjeldada raamatukogu kasutamise eeskirjas, kuidas on lugejal võimalik tagasi võtta nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks ja paluda raamatukogul oma isikuandmed lugejate andmebaasist kustutada.