eng est

Võrumaa Keskraamatukogu direktori 27. märtsi 2019 käskkirja nr 20.2-1/16
„Võrumaa Keskraamatukogu kogude kompleketeerimise põhimõtted“
Lisa 1

Võrumaa Keskraamatukogu kogude komplekteerimise põhimõtted

 

Võrumaa Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) komplekteerimispõhimõtete koostamisel on lähtutud kultuuriministri 12. juuli 2004. a määrusest nr 9 „Rahvaraamatukogude töökorralduse juhend“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011100) ja kultuuriministri 9. jaanuari 2015. a määrusest nr 1 „Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/113012015030) ning Võru Linnavolikogu 14. septembri 2016. a määrusest nr 29 „Võrumaa Keskraamatukogu põhimäärus“, mis sätestab raamatukogu põhiülesandeks koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud väljaanded ning avalikud andmebaasid.

Komplekteerimispõhimõtted sätestavad raamatukogu kogude kujundamise alused. Komplekteerimise prioriteedid on: eesti autorite ilukirjandus, laste- ja noortekirjandus, tõlkekirjanduse väärtkirjandus, rahvuskultuur ja kodulooline kirjandus. Teadmiskirjandusest on eelistatud Eestit puudutav kirjandus ning tarbekirjandusest laiemale lugejaskonnale huvipakkuvad väljaanded.

Perioodika komplekteerimisel on põhimõtteks, et kättesaadav oleks Eestis ilmuv perioodika, v.a väheväärtusliku sisuga väljaanded. Võõrkeelset perioodikat komplekteeritakse vastavalt vajadustele ja võimalustele.

Lasteosakonda komplekteeritakse raamatukogu struktuurist ja töökorraldusest lähtuvalt lastele ja põhikooliealistele noortele suunatud väljaandeid, lisaks valikuliselt laste arendamist toetavaid väljaandeid täiskasvanutele. Gümnaasiumiastme õpilastele, üliõpilastele ja täiskasvanutele mõeldud väljaandeid komplekteeritakse teenindusosakonda.

Järelkomplekteerimist teostatakse paralleelselt jooksva komplekteerimisega vastavalt vajadusele. Annetuste vastuvõtmisel lähtutakse vajadusest ja väljaande esindatusest kogudes.

Täpsemad komplekteerimispõhimõtted on välja toodud tabelites.

Eestikeelsed väljaanded

Komplekteeritavate väljaannete arv

Ilukirjandus täiskasvanutele

Valikuliselt 1-3 eksemplari nii eesti kui tõlkekirjandust

Ilukirjandus lastele ja noortele

Valikuliselt 1-3 eksemplari nii eesti kui tõlkekirjandusest

Ilukirjandus väikelastele ja eelkooliealistele

Valikuliselt 1-3 eksemplari nii eesti kui tõlkekirjandust

Teadmiskirjandus

Valikuliselt 1-2 eksemplari vastavalt vajadusele ja võimalustele, koduloolist materjali sisaldavaid väljaandeid 2-3 eksemplari.

Õpikud

Valikuliselt 1 eksemplar

Seadused

Valikuliselt 1 eksemplar

Auvised

Valikuliselt 1 eksemplar

Lauamängud

Valikuliselt 1 eksemplar

Perioodika

Valikuliselt ajalehti 1-2 eksemplari, ajakirju 1-2 eksemplari

Eesti Kultuurkapitali poolt toetatavad väljaanded

Valikuliselt 1 eksemplar

 

Võõrkeelsed väljaanded

Komplekteeritavate väljaannete arv

Ilukirjandus

Valikuliselt 1-2 eksemplari

Teadmiskirjandus

Valikuliselt 1-2 eksemplari

Perioodika

Valikuliselt 1 eksemplar

Võrumaa Keskraamatukogu ülesandeks maakonnaraamatukoguna on Võru maakonna rahvaraamatukogude kogude komplekteerimine, mille puhul lähtutakse kultuuriministri 12. juuli 2004. a määrusest nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ ja kultuuriministri 9. jaanuari 2015. a määrusest nr 1 “Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord“ ning rahvaraamatukogude töötajate komplekteerimisettepanekutest.