eng est

1. Üldsätted

1.1. Arvutitöökoha ja traadita andmesidevõrgu (edaspidi WiFi) kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib Võrumaa Keskraamatukogus (edaspidi raamatukogu) arvutitöökoha ja WiFi kasutamist.

1.2. Arvutitöökoha kasutamise õigus on raamatukogu külastajatel, kes on tutvunud käesoleva ja raamatukogu kasutamise eeskirjaga. Raamatukogu sülearvutit on võimalik kohapeal kasutada raamatukogu registreeritud lugejatel III korruse lugemissaalis.

1.3. Arvutitöökoha kasutamise eelduseks on arvuti ja asjakohaste arvutiprogrammide tundmine ja eelnev arvuti kasutamise kogemus.

1.4. Arvutitöökoha kasutamiseks tuleb esitada raamatukoguhoidjale lugejapilet või isikut tõendav dokument.

1.5. Arvutiga töötab üks kasutaja korraga.

1.6. Kasutaja on kohustatud kasutama arvutitöökohta ja pakutavaid teenuseid head tava järgides.

1.7. Lapse arvutitöökoha kasutusaja piiramiseks tuleb lapse seaduslikul esindajal esitada raamatukogule avaldus, mille vorm on kättesaadav kohapeal ja raamatukogu kodulehel.

1.8. Raamatukogu ei väljasta arvutitöökohti kasutavate isikute andmeid kolmandatele isikutele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

2. Arvutitöökoha kasutamine

2.1. Arvutitöökohti on võimalik kasutada raamatukogu III korrusel lugemissaalis ja II korrusel lasteosakonnas.

2.2. Arvutiga töötamise lõpetamisel on kasutaja kohustatud kustutama enda poolt salvestatud andmed ja failid. Soovi korral võib kasutaja saata need oma e-posti aadressile.

2.3 Arvutitöökohas saab kasutada dokumentide väljatrüki tasulist teenust.

2.4. Arvutitöökohta saab tasuta kasutada 1 (üks) tund nädalas, järgnev kasutusaeg on tasuline. Tasulist aega saab osta 0,5 tunni (30 minuti) või 1 (ühe) tunni (60 minuti) kaupa.

2.6. Kasutusaja algus ja lõpp fikseeritakse raamatukoguhoidja poolt lugejapileti või isikut tõendava dokumendi esitamisel.

3. WiFi kasutamine

3.1. WiFi ühendust on võimalik kasutada kogu raamatukogus.

3.2. WiFi kasutamine on tasuta ja kasutusaeg ei ole piiratud.

3.3. Raamatukogu ei vastuta:

3.3.1. kasutaja poolt andmesidevõrgus korda saadetud seaduste/õigusaktidega keelatud tegude eest;

3.3.2. WiFi kasutajale tekitatud andmekao või muu kahju eest.

4. Keelatud tegevused

4.1. Raamatukogus on keelatud:

4.1.1. häirida teisi lugejaid;

4.1.2. raamatukogu arvutit või monitori sisse ja välja lülitada;

4.1.3. raamatukogu arvuti konfiguratsiooni muuta ja/või programme ning rakendusi installeerida;

4.1.4. arvutitöökoha juurde kuuluvat riist- või tarkvara rikkuda. Raamatukogule tekitatud kahju tuleb hüvitada, lapse tekitatud kahju tuleb hüvitada tema seaduslikul esindajal;

4.1.5. süüa ja juua arvutitöökoha vahetus läheduses;

4.1.6. mängida julmust ja vägivalda õhutavaid arvuti- või videomänge;

4.1.7. külastada vaenu õhutavaid ja pornograafilise sisuga veebilehti.

4.2. Raamatukogu ei vastuta kasutajate poolt autoriõiguse seaduse rikkumise ja internetis kordasaadetud tegude tagajärgede eest, vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.

5. Raamatukogu õigused

5.1. Raamatukoguhoidjal on õigus:

5.1.1. keelduda arvutitöökoha kasutusaja pikendamisest, kui arvutitöökohale on nõudlus;

5.1.2 piirata arvutitöökoha kasutusaega lapsel, kelle seaduslik esindaja on raamatukogule esitanud punktis 1.7 vormikohase avalduse;

5.1.3. WiFi kasutaja blokeerida ja võrgust eemaldada, kui kasutaja tegevus häirib teiste kasutajate või WiFi võrgu tööd.

5.2. Kui kasutaja esmakordselt ei järgi käesoleva eeskirja punktides 4.1. nimetatud piiranguid, siis määratakse talle kuue 6 (kuue) kuu pikkune arvutitöökoha kasutamise keeld.

5.3. Kui kasutaja ei järgi korduvalt eeskirja punktides 4.1. nimetatud piiranguid, siis määratakse talle tähtajatu arvutitöökoha kasutamise keeld.